Handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende ved køb via vores hjemmeside. Køberen accepterer og tiltræder disse betingelser, således som de fremgår herunder:

 1. Generelt
  1. Enhver aftale om køb og leverance af billetter og gavekort mv., mellem parterne i en indgået aftale, sker på grundlag af nærværende salgs- og levringsbetingelser.
  2. Aftale om køb er underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når sælger digitalt har registreret anmodning om køb af en vare samt modtaget betaling.
  3. Køber accepterer, at sælger ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved sitet, herunder – men ikke begrænset til – fejl som følge af tekniske forstyrrelser, virusangreb og nedbrud.
  4. Det er købers eget ansvar, at arrangementsdeltageren opfylder evt. krav / betingelser for køb af billet herunder krav til f.eks. alder, påklædning mv. Sådanne krav vil altid fremgå på hjemmesiden under det enkelte arrangement.
  5. Det er købers ansvar løbende at orientere sig om det arrangement, man har købt billet til, da de praktiske omstændigheder om arrangementet kan ændre sig. Ved store ændringer vil arrangøren sende information ud via email direkte til alle købere, ligesom informationen i mange tilfælde vil blive offentliggjort via hjemmeside, Facebook m.v. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for, om billetkøberen modtager informationen.
 2. Køb
  1. Køberen accepterer ved køb, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for handlen.
  2. Hvor ikke andet er beskrevet, er køb omfattet af dansk rets almindelige regler.
  3. For nogle arrangementer kan der være restriktioner for antallet af billetter, der kan erhverves pr. person/transaktion. I så fald vil dette fremgå på hjemmesiden under arrangementet, og sælger forbeholder sig ret til at korrigere /afvise alle ordrer, hvor antallet af købte billetter overstiger antallet af billetter, der maksimalt kan erhverves pr. person.
  4. Det er købers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.
  5. Sælger ombytter ikke købte billetter til andre arrangementer.
  6. Sælger forbeholder sig retten til at annullere eventuelle køb mod tilbagebetalings pris ekskl. evt. gebyrer og porto.
  7. Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden såvel som aflyste arrangementer.
 3. Betaling
  1. Betaling kan ske med de betalingsmidler, der til enhver tid fremgår af betalingsmodulet, og skal finde sted ved onlinebetaling.
  2. Betaling hæves, når den købte vare afsendes – enten digitalt eller fysisk.
  3. Der pålægges leveringsomkostninger, hvis sælger skal fremsende billetter eller gavekort med posten.
 1. Levering
  1. Levering af billet og gavekort sker enten via download, email, eller i form af en PDF-fil.
  2. Billetter og gavekort fremsendt via email, såvel som almindelig brevforsendelse, fremsendes hurtigst muligt, idet sælger ikke kan gøres ansvarlig for forsinket levering, der skyldes forhold hos 3. mand f.eks. leverandør af netforbindelse eller forsendelsleverandører.
  3. I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter og -gavekort – om muligt – fremsendes mod betaling af gebyr, hvorved de oprindeligt udstedte billetter samtidig annulleres.
 1. Personoplysninger
  1. Køberen accepterer ved handel via sitet, at sælger opbevarer og gemmer personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med billetkøb.
  2. Personoplysningerne såsom navn, adresse, telefonnummer, oplysninger om e-mailadresse etc., opbevares iht. persondatapolitikken oplyst på sitet.
  3. Det er køberens ansvar, at Carl Peter Brasserie altid har korrekte kontaktoplysninger, således at meddelelse om aflysninger/ændringer kan videregives til køberen.
 1. Gavekort
  1. Købte gavekort leveres som standard digitalt via email, med mindre køber ønsker forsendelse af fysisk gavekort mod merbetaling for hhv. kort og forsendelse.
  2. Ved brug skal køber fremvise gavekortet og kan om nødvendigt blive bedt om at fremvise gyldigt ID i form af kørekort, pas eller andet gyldig personidentifikation.
  3. Gavekort har en udløbstid på 2 år fra købsdato.
  4. Ødelagte, mistede og stjålne gavekort refunderes som udgangspunkt ikke.
 2. Billetter til arrangementer
  1. Købte billetter fungerer som adgangsbevis til det omhandlede arrangement, og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med det formål at skaffe flere personer adgang til samme arrangement. Overtrædelse heraf vil føre til annullering af billet samt bortvisning af samtlige personer, der har anvendt / forsøgt at anvende samme adgangsbevis.
  2. Køberen accepterer, at der muligvis skal forevises ID i form af kørekort, pas eller andet gyldig personidentifikation sammen med billetten for at få adgang til et arrangement.
  3. Køberen gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der efter dansk lovgivning (Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer af 23. maj 2007) er forbud mod, samt straf forbundet med, at søge at opnå fortjeneste eller anden form for vinding ved videresalg af koncertbilletter.
  4. Ødelagte, mistede og stjålne billetter refunderes som udgangspunkt ikke.
 3. Fortrydelsesret
  1. I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. 9 stk. 2 nr. 2a er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.
 4. Reklamation
  1. Reklamation vedrørende et arrangement eller billetkøb skal rettes direkte til Carl Peter Brasserie.
 5. Aflysning
  1. Ved sygdom, force majeure m.v. forsøges arrangeret en ny arrangementsdato, hvor købte billetter da vil være gældende. Billetter refunderes ikke, så længe et arrangement kan flyttes med samme opsætning til en anden dato. Kan arrangementet ikke afholdes en anden dato, vil køber få refunderet sit køb.
  2. Ved aflysning af et arrangement refunderes grundprisen på billetten jf. dog 9.5.
  3. Ændring i dato, delvis gennemførelse af arrangement, arrangementer ikke gennemført i henhold til arrangementsbeskrivelsen etc. anses ikke for aflyste.
  4. Billetgebyrer, leveringsgebyrer, kortgebyrer samt evt. afholdte omkostninger til porto refunderes ikke.
  5. Såfremt aflysning skyldes arrangørens konkurs, indtræden i rekonstruktion, flytning af arrangement, andre mangler ved arrangementet etc. kan reklamationer / krav rettes direkte mod arrangøren / boet. Bestemmelsen under punkt 9.4. er tillige gældende i forhold hertil.
 6. Ændringer
  1. Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre dato og tidspunkt for et arrangements gennemførelse, uden at dette kan betragtes som misligholdelse endsige aflysning af det pågældende arrangement.
 7. Tab
  1. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab som følge af arrangementer, der kun er delvist – eller slet ikke – gennemført. Det være sig bookinger af transport, overnatning, bespisning o.l.
 8. Lovvalg og værneting
  1. Aftale om køb af billetter via www.carl-peter.dk er underkastet dansk ret, og enhver uoverensstemmelse mellem arrangøren og billetkøber skal afgøres med Retten i Slagelse som værneting i 1. instans.